فصلنامه پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی (TECSTR) - اخبار و اعلانات