پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی (TECSTR) - واژه نامه اختصاصی