فصلنامه پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی (TECSTR) - پرسش‌های متداول