فصلنامه پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی (TECSTR) - اهداف و چشم انداز